Spracovanie osobných údajov

Udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za účelom bližšie vymedzeným v tomto súhlase. Osobné údaje budú spracované po dobu uvedenú nižšie. Udelený súhlas môžem kedykoľvek vziať späť. Osobné údaje môžu byť odovzdané vybraným tretím osobám uvedeným v súhlase.

Zásady ochrany súkromia

(ďalej len "Zásady“)

vydanej spoločnosťou LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, so sídlom U Národná galéria 470, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 29300 (ďalej len "Spoločnosť"):

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Tieto zásady sa vzťahujú na praktické dodržiavanie práva na súkromie z hľadiska ochrany osobných údajov v súvislosti s využívaním webových stránok a e-shopu prevádzkovanými Spoločnosťou (ďalej len "webové stránky").

I.2. Zákazník Spoločnosti (ďalej len "subjekt") poskytuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zaškrtnutím prázdneho štvorcového poľa pri registrácii na webových stránkach, čím potvrdzuje, že sa s týmito Zásadami zoznámil a že s nimi súhlasí. Tento súhlas je poskytovaný na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a subjektom a ďalej po dobu troch rokov od skončenia ich zmluvného vzťahu.

I.3. Poskytnutím osobných údajov dáva subjekt svoj súhlas Spoločnosti k zhromažďovaniu, ukladanie a používanie svojich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon ") a ďalej podľa Občianskeho zákonníka, ostatných príslušných platných právnych predpisov, ako aj príslušných noriem Európskej únie (GDPR).

I.4. Spoločnosť je oprávnená tieto Zásady zmeniť aktualizáciou na webových stránkach.

I.5. Správcom osobných údajov je spoločnosť LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, so sídlom U Národná galéria 470, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 29300.

I.6. Zaškrtnutím prázdneho štvorcového poľa "Súhlasím so zasielaním komerčnej komunikácii", vyjadruje subjekt súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie a s ponúkaním výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách. Tento súhlas je poskytovaný na dobu trvania zmluvného vzťahu medzi subjektom a Spoločnosťou.

II. Osobné údaje

II.1. Osobný údaj je každá informácia o identifikovanom alebo identifikovateľnom subjekte údajov. Identifikovateľným subjektom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

II.2. Spoločnosť spracováva osobné údaje, ktoré subjekt poskytne počas registrácie na webových stránkach, údaje, ktoré subjekt poskytne počas ďalšej komunikácie so Spoločnosťou a údaje o návštevách webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým sa subjekt pripojil.

II.3. Spoločnosť spracováva osobné údaje subjektu v nasledujúcom rozsahu:

 • Identifikačné údaje: meno, priezvisko;
 • Adresné údaje: adresa bydliska, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

II.4. Subjekt berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri registrácii uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene svojich osobných údajov.

II.5. Osobné údaje sú poskytované za účelom

 • uzatvorenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb;
 • ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách;
 • zasielanie obchodných informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov;
 • vystavenie daňových a účtovných dokladov;
 • prípadného vymáhania pohľadávok.

II.6. Osobné údaje budú Spoločnosťou uchovávané pre účely menované vyššie na dobu od ich poskytnutia do uplynutia 3 rokov od poslednej objednávky subjektu.

II.7. Spracovaním osobných údajov subjektu môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Osobné údaje sú ako Spoločnosťou, tak spracovateľom spracovávané manuálne i automaticky.

II.8. Spoločnosť je oprávnená poskytnúť osobné údaje subjektov aj tretím osobám, ktoré pomáhajú Spoločnosti s dodávkami tovaru, najmä spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie tovaru.

II.9. Spoločnosť je oprávnená poskytnúť osobné údaje tretej strane, ak jej je takáto povinnosť uložená za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

II.10. Osobné údaje subjektov sú uchovávané na zabezpečených serveroch v IT systémoch v Českej republike a na slovenské. Na zaistenie bezpečného spracovania dát orgánov v súlade s týmito Zásadami využíva Spoločnosť všetky nevyhnutné možnosti.

III. Práva dotknutých osôb

III.1. Subjekt poskytol svoje údaje dobrovoľne v súvislosti s registráciou na webových stránkach, v e-shope Spoločnosti. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatváranie kúpnych zmlúv medzi Spoločnosťou a zákazníkom (subjektom), ktorý osobné údaje subjektu poskytol.

III.2. Subjekt je oprávnený odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov iba nad rámec spracovania nutného k plnenie zmluvných záväzkov Spoločnosti a zákazníka a so zasielaním obchodných oznámení. Odvolať súhlas možno kedykoľvek, a to písomným oznámením doručeným na elektronickú adresu: eshop@leros.cz, poprípade zaslaným na adresu sídla Spoločnosti.

III.3. Subjekt je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov. Spoločnosť je povinná takúto informáciu poskytnúť bez zbytočného odkladu. Za poskytnutie informácie môže Spoločnosť požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

III.4. Ak sa subjekt domnieva, že Spoločnosť spracováva jeho nepresné údaje, má právo požadovať od Spoločnosti, aby takéto údaje opravila.

III.5. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov má subjekt právo sa namietať proti spracovaniu osobných údajov k Spoločnosti alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov, www.dataprotection.gov.sk

III.6. Subjekt má ďalej právo na to, aby jeho osobné údaje boli Spoločnosťou vymazané v prípade že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Spoločnosť vzťahuje;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

III.7. Subjekt má ďalej právo na prenosnosť osobných údajov spočívajúce v práve požadovať od Spoločnosti poskytnutie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré jej poskytol, v bežne čitateľnom formáte. Osobné údaje v takej forme môže subjekt predať inému správcovi alebo požadovať ich odovzdanie po Spoločnosti.

IV. Cookies

IV.1. Na webových stránkach používa Spoločnosť súbory "cookies" za účelom poskytnutia väčšieho pohodlia pre subjekty pri ich prezeraní. Súbory "cookies" sú malé textové súbory, ktoré webové stránky v zariadení subjektu vytvoria v momente, kedy na ne subjekt vstúpi. Súbory "cookies" používané Spoločnosťou sú len dočasné a zo zariadenia subjektu sa samé vymažú po uzavretí internetového prehliadača. "Cookies" Spoločnosti pomáhajú pri identifikácii zvlášť populárnej či problémovej časti týchto webových stránok, nie je ich ale možné spojiť s konkrétnym subjektom.

IV.2. Subjekt si môže webové stránky Spoločnosti prezerať aj bez súborov "cookies", je však možné, že niektoré ich funkčnosti budú obmedzené a komfort používania sa zníži.

IV.3. Používaním webových stránok so súbormi "cookies" vyjadruje subjekt súhlas s použitím súborov "cookies" vyššie uvedeným spôsobom.

V. Vylúčenie zodpovednosti

V.1. Tieto webové stránky poskytuje Spoločnosť "tak, ako sú". Používanie týchto webových stránok (vrátane sťahovania materiálov alebo odkazov na iné internetové stránky) a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na týchto webových stránkach je na vlastné riziko subjektu.

 • V.2. Okrem prípadov, kedy je výslovne stanovené inak, nerobí Spoločnosť žiadne vyhlásenia ani neručí za:
 • presnosť, ani úplnosť materiálu zverejneného na webových stránkach;
 • dostupnosť webových stránok alebo ich prevádzkovanie bez porúch alebo prerušenia;
 • kompatibilitu webových stránok s počítačovým systémom a softvérom subjektu;
 • to, že webové stránky nie sú infikované vírusom.

V.3.Spoločnosť nie je zodpovedná za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré subjekt poskytne na iných webových stránkach, na ktoré webové stránky Spoločnosti odkazujú. Na takéto stránky sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov.

VI. Správca webových stránok

VI.1. Správcom týchto webových stránok je spoločnosť LEROS, s.r.o. IČO: 614 65 810, so sídlom U Národná galéria 470, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 156 00, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 29300. Prípadné otázky alebo upozornenia týkajúce sa obsahu alebo správy webových stránok je možné odoslať na e-mail: reklamace@leros.cz.

 

Tieto Zásady sú platné od 30.07.2019.